Blogul lui Andrei Grosu

Jurnal de student.

Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (AUDIO și PDF)

Notă: Acest paraclis a fost pus pe cuvinte după o partitură din Biblioteca digitală a Mănăstirii Stavropoleos din București.

Unde a fost nevoie am comparat textul cu varianta din Ceaslov.

Partitura cu note psaltice poate fi descărcată de la această adresă: bit.ly/paraclis

Înregistrarea audio a Canonului:

©ATOR Iași, 2017

Preotul dă obișnuita binecuvântare:

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

Iar dacă nu este preot, se zice:

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori),
Slavă…, Și acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-Se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Preotul, dacă este, zice ecfonisul:

Că a Ta este Împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Iar dacă nu este preot, se zice:

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Doamne miluiește (de 12 ori),
Slavă…, Și acum…

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.

Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.

Apoi: Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioșia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă in picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit este duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Apoi cântăm pe glasul al 4-lea:

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de trei ori)

Apoi troparele acestea, glasul al 4-lea:

Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu deadinsul să alergăm noi, păcătoșii și smeriții, și să cădem cu pocăință, dintru adâncul sufletului strigând: Stăpână, ajută-ne, spre noi milostivindu-te; sârguiește că pierim de mulțimea ispitelor; nu întoarce pe robii tăi în deșert, că pe tine, Una nădejde te-am câștigat.

Slavă… Și acum…

Niciodată nu vom tăcea, de Dumnezeu Născătoare, a vesti puterile tale noi, nevrednicii. Că, de nu ai fi stat înainte rugându-te pentru noi, cine ne-ar fi izbăvit dintru atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? De la tine Stăpână nu ne vom depărta, că pe robii tăi pururea îi izbăvești din toate nevoile.

Apoi: Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Cântarea I

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,* miluiește-ne pe noi.

De multe ispite fiind cuprins* alerg către tine căutând mântuirea mea.* O Maica Cuvântului Fecioară,* de supărări și nevoi mântuiește-mă.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,* miluiește-ne pe noi.

Amarele chinuri și tulburări,* de multă mâhnire pornind umplu sufletul meu,* alină-l Fecioară Preacurată,* cu liniștirea cea dată de Fiul tău.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Pre tine ca una ce ai născut,* pe Mântuitorul te rog scapă-mă din nevoi,* că acum venind eu către tine,* îmi întind sufletul mintea și gândul meu.

Și acum și pururea,* și în vecii vecilor. Amin.

Cu trupul și sufletul meu bolind,* mă învrednicește cercetării dumnezeiești* și purtării tale cei de grijă* ca una singură Maică a Domnului.

Cântarea a III-a

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,* miluiește-ne pe noi.

Folositoarea vieții și acoperirea mea,* și scăpare te pun Fecioară tu îndreptează-mă* către al tău adăpost* ceea ce ești întărirea și sprijinitoarea creștinilor pururea.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,* miluiește-ne pe noi.

Risipește mâhnirea ce mi-a cuprins sufletul*, și viforul scârbelor mele stinge-l tu rogu-mă,* că negrăit ai născut,* pe Hristos liniștea lumii,* ceea ce ești Maica Stăpânului tuturor.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Ceea ce ai născut pe Cela ce dă binele,* care este pricina bunătăților tuturor,* dintr-ale Lui bunătăți* și peste mine revarsă,* ca una ce ești fericirea creștinilor.

Și acum și pururea,* și în vecii vecilor. Amin.

În cumplită durere bolind eu greu pururea,* rogu-mă Fecioară Curată dă-mi ajutorul tău.* Că eu pe tine te știu,* comoară de vindecare,* neîmpuținată și necheltuită-n veac.

Apoi aceste stihiri:

Izbăvește din nevoi pre robii tăi, de Dumnezeu Născătoare că toți după Dumnezeu la tine năzuim ca la o folositoare și zid nesurpat.

Caută cu milostivire Preacântată de Dumnezeu Născătoare spre necazul meu cel cumplit al trupului și vindecă durerea sufletului meu.

Apoi preotul (sau diaconul) rostește ectenia.
În lipsa preotului, se zice: Doamne miluiește (de 12 ori).

Urmează Sedelna, glasul al 2-lea:

Ceea ce ești rugătoare osârdnică și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare. Cu deadinsul strigăm ție Stăpână Născătoare de Dumnezeu, vino și ne izbăvește din nevoi ceea ce ești una folositoare grabnică.

Cântarea a IV-a

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,* miluiește-ne pe noi.

Tulburarea și viforul,* chinurilor mele și al păcatelor,* îl îmblânzește Stăpâna mea,* ceea ce ești maica Ziditorului.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,* miluiește-ne pe noi.

Chemând eu îndurarea ta,* dă-o mie ceea ce ai născut nouă,* pe Dătătorul de milă* și Mântuitorul credincioșilor.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Întărirea nădejdilor,* și zid de scăpare noi câștigându-te,* Fecioară Maica Stăpânului,* din nevoi cumplite izbăvește-ne.

Și acum și pururea,* și în vecii vecilor. Amin.

Zac în patul durerilor,* și al neputințelor mele pururea,* ci o tu Maică a Domnului,* cu milostivirea ta întâmpină-mă.

Cântarea a V-a

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,* miluiește-ne pe noi.

Bucură acum* întru tot trista mea inimă,* cu veselie sufletul meu umplând,* ca una ce ai născut bucuria tuturor.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,* miluiește-ne pe noi.

Scapă din nevoi* și de vifore viața mea,* ceea ce ai născut izbăvirea mea,* pe Cela ce covârșește puterea minților.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Fă-mi prea luminat* întunericul păcatelor* cu strălucirea razei dumnezeiești,* ca una ce ai născut lumina cea veșnică.

Și acum și pururea,* și în vecii vecilor. Amin.

Vindecă degrab* Preacurată neputința mea* și cercetării tale fă-mă părtaș,* rugând pe Cel milostiv pentru sănătatea mea.

Cântarea a VI-a

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,* miluiește-ne pe noi.

Pe Cela ce* a scăpat viața mea,* cea ținută întru pierirea morții,* moarte luând de a Sa bună-voie,* de Dumnezeu Născătoare Stăpâna mea,* pe-Acesta roagă-L și acum,* mântuindu-mă de răul vrăjmașilor.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,* miluiește-ne pe noi.

Știindu-te* păzitoarea tuturor* și a vieții mele Fecioară Maică,* tu ce gonești tulburările toate* și asuprelile dracilor, pururea* mă rog ție neîncetat* de cumplirea lor cea rea izbăvește-mă.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Avându-te* noi scăpare pururea ca un zid tare Fecioară Stăpână,* scapi din nevoi și mângâi în necazuri,* bucurând grabnic pe toți cu lumina ta,* ci o, Stăpână și acum* de dureri și de nevoi izbăvește-mă.

Și acum și pururea,* și în vecii vecilor. Amin.

Zăcând acum* în dureri și chinuri mari* n-aflu trupului meu tămăduire,* ci rugând, chem îndurările tale* de Dumnezeu Născătoare Stăpâna mea,* ridică-mă cu mâna ta* din căderea mea în patul durerilor.

Apoi aceste stihiri:

Izbăvește din nevoi pe robii tăi de Dumnezeu Născătoare, că toți după Dumnezeu la tine năzuim ca la o folositoare și zid nesurpat.

Caută cu milostivire Preacântată, de Dumnezeu Născătoare spre necazul meu cel cumplit al trupului și vindecă durerea sufletului meu.

Apoi preotul (sau diaconul) rostește ectenia.
În lipsa preotului, se zice: Doamne miluiește (de trei ori), Slavă…, Și acum…

Urmează Condacul, glasul al 6-lea:

Păzitoarea creștinilor nebiruită, rugătoare către Făcătorul neîncetată, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție: Grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mijlocire, pururea păzind Născătoare de Dumnezeu pe cei ce te cinstesc pe tine.

Preotul (sau diaconul): Înțelepciune! Să luăm aminte!

Apoi: Prochimenul glasul al 4-lea:

Pomeni-voi numele tău întru tot neamul și neamul.

Stih: Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău.

Dacă este preot, urmează citirea Sfintei Evanghelii.

Apoi se cântă pe glasul al 2-lea:

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Părinte, Cuvântule, Duhule Sfinte, Treime în Unime curățește mulțimea greșelilor noastre.

Și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive curățește mulțimea greșelilor noastre.

Stih: Miluiește-ne Dumnezeule după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale curățește fărădelegile noastre.

Sub acoperământul tău de Dumnezeu Născătoare, păcătoșii năzuim și cu lacrimi te rugăm noi nevrednicii. Grăbește ajută-ne în ceasul acesta, de spaima primejdiei celei mult năprasnice, de moarte cumplită și grabnică ca să nu ne săgetăm prin pornire iute înviforată. O, nădejdea noastră strigăm cu umilință noi robii tăi, nu ne trece rugăciunile, ci le împlinește degrab.

Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rușinat Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci cerând bun dar primește dăruire către cererea cea de folos.

Prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși fiind Născătoare de Dumnezeu Fecioară, izbăvește cetatea și norodul, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, una folositoarea credincioșilor.

Dacă este preot, zice: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău…
Strana: Doamne miluiește (de 12 ori), apoi preotul rostește ecfonisul: Cu mila și cu îndurările… Strana: Amin.
În lipsa preotului, se zice: Doamne miluiește (de 12 ori) și se continuă Canonul:

Cântarea a VII-a

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,* miluiește-ne pe noi.

Când ai vrut Tu Stăpâne* să așezi mântuirea noastră ca Un Milostiv,* luat-ai întrupare din pururea Fecioara, pentru noi om făcându-te.* Binecuvântat ești Dumnezeul Părinților noștri.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,* miluiește-ne pe noi.

Pre prea mult Milostivul,* Preacurată Fecioară pre care tu L-ai născut,* să-L rogi neîncetat, mântuire să dea sufletelor celor ce cântă Lui.* Binecuvântat ești Dumnezeul Părinților noștri.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Izvor de curățire* și comoară bogată de mântuire tu ești* Fecioară Preacurată și ușa pocăinței celor ce cântă pururea.* Binecuvântat ești Dumnezeul Părinților noștri.

Și acum și pururea,* și în vecii vecilor. Amin.

De trupești neputințe* și de multe păcate fiind cu sufletul plin,* alerg eu cu credință la acoperământul tău fierbinte rugându-mă,* Maica lui Hristos dă-mi vindecare* cu mila ta cea mare.

Cântarea a VIII-a

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,* miluiește-ne pe noi.

Nu trece Maică* pre cei ce-ți cer ajutorul* și rugându-te cu glas îți cântă* și te preaînalță Curată totdeauna.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,* miluiește-ne pe noi.

Tămăduiește* sufletul meu ce bolește* de dureri și de chinuri cumplite,* ca să te slăvesc cu credință totdeauna.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Tămăduire* bogată verși totdeauna* nouă celor ce-ți cântăm Fecioară* și te preaînălțăm întru toți vecii Stăpână.

Și acum și pururea,* și în vecii vecilor. Amin.

Tu Preacurată* gonești pornirea ispitei* și lovirea amarei primejdii,* deci pentru aceasta te laud totdeauna.

Stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-I și preaînălțându-L întru toți vecii.

Pre Împăratul* ceresc pre care îl laudă* îngereștile cete, cântați-L* și preaînălțați-L noroade totdeauna.

Cântarea a IX-a

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,* miluiește-ne pe noi.

Lacrimile mele* să nu le treci ceea ce ai născut pe Hristos,* Cel ce a șters lacrima din fețele tuturor.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,* miluiește-ne pe noi.

Bucură Fecioară* trista mea inimă, tu ceea ce ai pierdut* prin primirea vestirii grija păcatului.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cu a ta lumină* gonește negura din ale mele simțiri,* cel ce crezând te mărturisesc Maica Domnului.

Și acum și pururea,* și în vecii vecilor. Amin.

Cel ce zac în boală* întru mulțimea păcatelor dă-mi ajutor* și mă întoarce Fecioară în sănătatea mea.

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și cu totul nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Pe cea mai cinstită decât Heruvimii și mai prea slăvită făr’ de-asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi stihirile acestea, glasul al 2-lea:

Tuturor le ajuți Preacurată celor ce cu credință aleargă la puternică mâna ta, neavând altundeva păcătoșii către Dumnezeu în primejdii și întristări mijlocitoarea prea bună, cei ce suntem gârboviți de către multe greșeli, Maica Dumnezeului Preaînalt, la tine cu toți cădem din toată nevoia, izbăvește pre robii tăi.

Stih: Pomeni-voi numele tău în tot neamul și neamul.

Tuturor celor întristați bucurie și nedreptățiților sprijin și hrană celor săraci, mângâiere spre străini și celor orbi toiag, cercetare bolnavilor, îndureraților foarte acoperire și-ajutor și Maică celor orfani, Maica Dumnezeului Preaînalt Curată, sârguiește rugămu-ne ție și izbăvește pre robii tăi.

Stih: Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău.

Bucură-te Preacurată Fecioară, Cinstitul sceptru al Împăratului Hristos, Bucură-te c-ai crescut strugurele cel de taină; Bucură-te a Cerului Ușă; Bucură-te Rug nears ce luminezi toată lumea; Bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea credincioșilor, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor Stăpână.

Slavă…, Și acum…, glasul al 8-lea:

Bucură-te, lauda a toată lumea;* bucură-te, casa Domnului;* bucură-te, munte umbrit;* bucură-te, scăpare;* bucură-te, ceea ce ești sfeșnic* de aur;* bucură-te, Preacurată,* care ești slava creștinilor;* bucură-te, Marie,* Maica lui Hristos Dumnezeu;* bucură-te, rai;* bucură-te, masa cea dumnezeiască;* bucură-te, biserică;* bucură-te, năstrapă de aur;* bucură-te, bucuria tuturor.

În timp ce preotul cădește altarul și poporul, se cântă aceste tropare:

Pre cea decât cerul mai presus și mai strălucită decât razele soarelui, care a stricat blestemul nostru, să o mărim totdeauna cu laude.

De multele mele nelegiuiri îmi bolește trupul și-mi slăbește sufletul meu, ci tu cea cu daruri dăruită cu îndurările tale ajută-mă.

Fecioară și Maica lui Dumnezeu degrabă primește rugăciunea robului tău și fii solitoare către Domnul cu mijlocirile tale Stăpâna mea.

Păgânii rămână muți fără glas, care nu se închină la cinstită icoana ta de Evanghelistul zugrăvită, care se cheamă Îndrumătoarea creștinilor.

Îndură-te mie celui robit, c-afară de tine năzuință alta nu am, cel plin de tot felul de păcate, mă miluiește nădejdea creștinilor.

Cântăm cu osârdie cu un glas, ție lăudată Născătoare de Dumnezeu, ci cu Mergătorul înainte și cu toți Sfinții scăpare solește-ne.

Cu toate oștirile îngerești, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos și cu Sfinții toți, Fecioară Maică neîncetat mântuire solește-ne.

Apoi: Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăția…

Și troparele de umilință:

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Preotul (sau diaconul) zice ectenia. Apoi preotul face otpustul mic.
În lipsa preotului, încheiem, zicând:

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

***

1 Comment

  1. Buna ziua,
    Va rog sa imi spuneti ce se spune la „Slavă…”. Multumesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.